Ansvarlig for internetsiderne hos Dremel

Navn og adresse

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean-Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02


 

Retlige henvisninger

Retlige henvisninger for Dremel-gruppen (Dremel)

© Copyright

Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafikker, lyd, animationer og videoer samt disses placering på Dremel-websteder er beskyttet af ophavsretten og andre beskyttelseslove. Indholdet på disse websteder må ikke kopieres, distribueres, manipuleres eller gøres tilgængelige for tredjeparter til kommercielle formål. Nogle Dremel-websteder indeholder desuden billeder, der er underlagt andres copyright.

Mærkefortegnelse

Medmindre andet er oplyst, er alle varemærker på Dremel-websteder beskyttet af varemærkeloven. Dette gælder særligt for Dremel-mærker, typeskilte, firmalogoer og emblemer. Mærker og udformningselementer, der anvendes på vores sider, er intellektuel ejendom tilhørende Robert Bosch Power Tools GmbH, Tyskland.

Garantifortegnelse

Dette websted er udarbejdet med størst mulig omhu. Alligevel kan det ikke garanteres, at de indeholdte informationer er fejlfrie og nøjagtige. Et hvilket som helst ansvar for skader, der opstår direkt eller indirekte ved brug af dette websted, er udelukket, medmindre skaderne skyldes forsæt eller grov uagtsomhed hos Dremel.

Licensfortegnelse

Intellektuel ejendom f.eks. i form af patenter, mærker og ophavsrettigheder på Dremel-webstedet er beskyttet. Dette websted giver ikke licens til anvendelse af intellektuel ejendom i virksomheder i Dremel-gruppen (Dremel) eller tredjeparter.

Teknik

Tekniske forudsætninger

Vær opmærksom på følgende henvisninger, så vores internetsider kan vises optimalt på din computer og du kan anvende samtlige funktioner:

Browser

Vi anbefaler brug af følgende browser-versioner: Internet Explorer fra 8.x, Mozilla Firefox fra 10.x, Google Chrome fra 18.0.x og Safari fra 5.x. Brug af ældre browser-versioner (f.eks. Inter-net Explorer 6) kan i nogle tilfælde medføre funktionsbegrænsninger ved vores tilbud.

Flash® Player

Nogle Dremel-internetsider indeholder animationer, der realiseres med Flash®. Til fremvisning af disse animationer behøves Flash® Player fra version 10, der kan downloades på: www.adobe.com

Adobe® Reader

Nogle Dremel-internetsider indeholder PDF-dokumenter. Til fremvisning af disse dokumenter behøves Adobe® Reader, der kan downloades på: www.adobe.com

JavaScript

Nogle funktioner på Dremel-internetsiderne forudsætter en browser med JavaScript. Vi anbefa-ler derfor, at du aktiverer JavaScript i din browser.

Cookies

Nogle funktioner på Dremel-internetsiderne forudsætter, at der tillades cookies. Vi anbefaler der-for, at du tillader cookies i din browser. Yderligere henvisninger til brug af cookies findes i afsnit-tet Meddelelse vedr. databeskyttelse i Dremel-gruppen.

Hvis du vil vide mere om de cookies, vi anvender, kan du klikke på linket „Cookieindstillinger“ i bundteksten. Via linket „Cookieindstillinger“ fås der yderligere oplysninger vedr. de anvendte cookies. Desuden kan du definere, hvilke cookies du anvender.


 

Databeskyttelse

1. Databeskyttelseshenvisninger
BOSCH POWER TOOLS B.V. (i det følgende "DREMEL" eller "Vi" eller "Os") er glade for dit besøg på vores internetsider samt mobil-applikationer (samlet også "online-tilbud") og for din interesse i vores virksomhed og vores produkter.

2. DREMEL respekterer din privatsfære
Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle forretningsdata er et vigtigt anliggende for os, som vi tager hensyn til i vores forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores online-tilbud, behandler vi fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

Databeskyttelse og informationssikkerhed er elementer i vores virksomhedspolitik.

3. Ansvarlig
Den ansvarlige for behandlingen af dine data er DREMEL; undtagelser forklares i databeskyttelseshenvisningerne.

Vores kontaktdata er følgende:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Indsamling, behandling og anvendelse af personlige data

4.1. Behandlede datakategorier
Følgende datakategorier behandles:

 • Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse, IP-adresse)

4.2. Principper
Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der er udtryk for en persons identitet.

Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data (inklusive IP-adresser), når der er givet et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en registrering.

4.2.1. – Til konstatering af fejl og af sikkerhedsgrunde
(Retsgrundlag: Opfyldelse af vores retlige forpligtelser på området datasikkerhed og berettiget interesse i afhjælpning af fejl og i sikkerheden omkring vores tilbud).

4.2.2. – Egne og fremmede reklamer samt markedsforskning og rækkeviddemåling i det lovmæssigt tilladte omfang eller samtykkebaseret
(Retsgrundlag: Samtykke / berettiget interesse fra vores side i direkte marketing, så længe dette sker i overensstemmelse med databeskyttelsesretlige og konkurrenceretlige retningslinjer).

4.2.3. – Produkt-/kundeinterviews pr. e-mail og/eller telefon, såfremt du udtrykkeligt har givet samtykke hertil
(Retsgrundlag: Samtykke).

Bemærkning: Hvis vi til udførelse af interviews gør brug af et markedsforskningsinstitut, handler det udelukkende efter vores ordre og i henhold til vores instrukser.

4.2.4. – Gennemførelse af konkurrencer eller rabatkampagner i henhold til de pågældende konkurrencebetingelser eller rabatkampagnebetingelser
(Retsgrundlag kontraktopfyldelse).

4.2.5. – Afsendelse af et nyhedsbrev med modtagerens samtykke via e-mail eller SMS/MMS
(Retsgrundlag: Samtykke).

4.2.6. – Drift af et community for tilmeldte medlemmer med henblik på [tilføj communityets formål]
(Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse)

4.2.7. – Varetagelse og forsvar af vores rettigheder
(Retsgrundlag: Berettiget interesse fra vores side i fremsættelse og forsvar af vores rettigheder).

4.3. Logfiler
Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi lagrer i såkaldte logfiler.

Vi lagrer logfilerne i et kort tidsrum til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare angrebsforsøg), hvorefter de slettes. Logfiler, hvis videre opbevaring er nødvendig af bevisgrunde, er undtaget fra sletningen indtil afklaringen af den enkelte hændelse og kan i enkelte tilfælde videregives til undersøgelsesmyndigheder.

Logfiler anvendes (uden eller uden fuldstændig IP-adresse) også til analyseformål; se i den forbindelse afsnittet Webanalyse.

I logfilerne lagres især følgende informationer:

 • – IP-adresse (internetprotokol-adresse) på terminalen, hvorfra online-tilbudet bliver tilgået

 • – Internetadresse på hjemmesiden, hvorfra online-tilbudet blev hentet (såkaldt oprindelses- eller referrer-URL)

 • – Navn på den serviceudbyder, over hvilken adgang til online-tilbudet sker

 • – Navn på de hentede filer/informationer

 • – Dato og klokkeslæt samt varighed af hentningen

 • – Overført datamængde

 • – Operativsystem og informationer om den benyttede internet-browser inklusive installerede Add-Ons (f.eks. til Flash Player)

 • – http-statuskode (f.eks. "forespørgsel vellykket" eller "ønsket fil ikke fundet").

4.4. Videregivelse af data

4.4.1. Videregivelse af data til andre ansvarlige
Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil foreligger. Enkeltheder til retsgrundlagene finder du i afsnittet "Behandlingsformål og retsgrundlag. Tredjeparter kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen. Såfremt data overføres til tredjeparter på basis af en berettiget interesse, forklares det i disse databeskyttelseshenvisninger.

Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol.

4.4.2. Serviceudbydere (generelt)
Vi pålægger eksterne serviceudbydere at udføre opgaver som salgs- og marketingservices, kontraktstyring, betalingsafvikling, programmering, datahosting og hotline-services. Vi har omhyggeligt udvalgt disse serviceudbydere og overvåger dem regelmæssigt, især deres omhyggelige håndtering og sikring af de data, der er lagret hos dem. Vi forpligter samtlige serviceudbydere til fortrolighed og til overholdelse af lovens bestemmelser. Serviceudbydere kan også være andre virksomheder i Bosch-gruppen.

4.5. Videregivelse til modtagere uden for EØS
Vi kan også videregive personlige data til modtagere, der har hjemsted uden for EØS i såkaldte tredjelande. I så fald sikrer vi før videregivelse, at der hos modtageren enten forefindes et rimeligt niveau for databeskyttelse (f.eks. på grundlag af en beslutning om tilstrækkeligt beskyttelsesniveau truffet af Europa-Kommissionen for det pågældende land eller en aftale om såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser fra den Europæiske Union med modtageren), eller at dit samtykke til videregivelsen foreligger.

Du kan hos os rekvirere en oversigt over modtagere i tredjelande og en kopi af de konkret aftalte regelsæt til sikring af et rimeligt databeskyttelsesniveau. Hertil bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt.

4.6. Varighed af lagring; opbevaringsfrister
Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt for at udføre vores online-tilbud og de dermed forbundne services, eller vi har en berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en berettiget interesse i marketing via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et bestemt tidsrum).

5. Konkurrencer eller rabatkampagner
Hvis du deltager i en af vores konkurrencer eller i en rabatkampagne, anvender vi dine data til præmieunderretning og til at reklamere for vores produkter i det lovmæssigt tilladte omfang og/eller for så vidt at du har givet samtykke hertil. Informationer om de enkelte konkurrencer eller rabatkampagner finder du i de pågældende deltagelsesbetingelser.

6. Anvendelse af cookies
'
6.1. Generelt
Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer ved et besøg på vores online-tilbud. Tilgår du dette online-tilbud en gang til, sender din browser indholdet af cookierne tilbage til den pågældende udbyder og muliggør således en genkendelse af din terminal. Udlæsningen af cookies gør det muligt for os at udforme vores online-tilbud optimalt til dig og gøre det lettere for dig at bruge det.

6.2. Frakobling og sletning af cookies
Når du besøger vores internetsider, spørges du i en Cookie-Layer Pop Up, om du vil tillade de cookies, der bruges på vores side, eller om du vil deaktivere dem i indstillingerne.

Hvis du vælger ikke at tillade cookies, indstilles der en Opt-Out cookie i din browser. Denne cookie benyttes udelukkende til at allokere din indsigelse. Deaktivering af cookies kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner på vores internetsider ikke længere er tilgængelige for dig. Bemærk venligst, at en Opt-Out cookie af tekniske grunde kun kan benyttes til den browser, hvorfra den blev indstillet. Hvis du vil slette cookies eller benytte en anden browser/terminal, skal du foretage Opt-Out en gang til.

Indstillingsmuligheden omfatter ikke cookies, som under dit besøg på tredjeparters internetsider er placeret af andre udbydere.

Via din browser kan du imidlertid altid slette samtlige cookies. I den forbindelse bedes du indhente oplysninger i din browsers hjælpefunktioner. Også dette kan imidlertid føre til, at enkelte funktioner ikke længere er til rådighed for dig.

Desuden er der via følgende hjemmeside mulighed for at administrere og deaktivere tredjeudbyderes anvendelse af cookies:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Denne hjemmeside drives ikke af os, og vi er således ikke ansvarlige og har ingen indflydelse på indhold og tilgængelighed.

6.3. Oversigt over de af os anvendte cookies
I dette afsnit finder du en oversigt over de af os anvendte cookies.

6.3.1. Absolut nødvendige cookies
Bestemte cookies er nødvendige, for at vi kan tilvejebringe vores online-tilbud på en sikker måde. Til denne kategori hører f.eks. følgende.

 • – Cookies, der benyttes til at identificere/autentificere vores brugere

 • – Cookies, der midlertidigt lagrer bestemte brugerindtastninger (f.eks. indhold af en indkøbskurv eller en online-formular)

 • – Cookies, der lagrer bestemte brugerpræferencer (f.eks. søge- eller sprogindstillinger)

 • – Cookies, der lagrer data for at garantere en fejlfri afspilning af video-/audioindhold.

7. YouTube
Dette online-tilbud benytter videoplatformen YouTube, der drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). YouTube er en platform, der muliggør videregivelse af audio og videofiler.

Når du åbner en side i vores tilbud, opretter den integrerede YouTube-afspiller en forbindelse til You-Tube, så video eller audiofilen kan overføres og videregives. Herunder overføres også data til YouTube som ansvarlig. Vi er ikke ansvarlige for YouTube's behandling af disse data.

Yderligere oplysninger om omfanget af og formålet med de indsamlede data, om YouTube's videre behandling og anvendelse af dataene og om dine rettigheder og de databeskyttelsesmuligheder, som du kan vælge, finder du i YouTube's databeskyttelseshenvisning.

8. Nyhedsbrev

8.1. Nyhedsbrev med tilmelding; tilbagekaldelsesret
Du kan abonnere på nyhedsbreve inden for rammerne af vores online-tilbud. Hertil benytter vi den såkaldte Double Opt-In-metode, hvorefter vi først sender dig et nyhedsbrev via e-mail, mobile nyhedstjenester (som f.eks. WhatsApp), SMS eller push-notifikation, når du forinden udtrykkeligt har bekræftet aktiveringen af nyhedsbrevsservicen ved at klikke på et link i en besked. Skulle du senere beslutte, at du ikke længere vil modtage nyhedsbreve, kan du til enhver afslutte abonnementet ved at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse sker for e-mail-nyhedsbreve via det trykte link i nyhedsbrevet eller i det pågældende online-tilbuds administrationsindstillinger. Alternativt kan du kontakte os via oplysningerne i afsnittet Kontakt.

9. Eksterne links
Vores online-tilbud kan indeholde links til tredjeparters internetsider − udbydere, der ikke er forbundet med os. Efter klik på linket har vi ikke længere indflydelse på indsamling, behandling og anvendelse af eventuelle personlige data, der overføres til tredjeparten ved at klikke på linket (som f.eks. IP-adressen eller URL for den side, som linket befinder sig på), da tredjeparters adfærd i sagens natur ligger uden for vores kontrol. Vi påtager os intet ansvar for tredjeparters behandling af sådanne personlige data.

10. Sikkerhed
Vores medarbejdere og de af os bemyndigede servicevirksomheder er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.

Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

11. Brugernes rettigheder
For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Kontakt. I den forbindelse bedes du sørge for, at vi har mulighed for at foretage en entydig identifikation af din person.

Informations- og oplysningsret:
Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

Berigtigelses- og sletningsret:
Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - fuldstændiggør eller sletter dine data.

Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

Begrænsning af behandling:
Du kan kræve af os - for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt - at vi begrænser behandlingen af dine data.

Indsigelse mod databehandling:
Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Indsigelse mod direkte marketing:
Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklamemæssige formål ("reklameindsigelse"). Bemærk venligst, at der af organisatoriske grunde kan forekomme en overlapning mellem din indsigelse og anvendelsen af dine data i forbindelse med en igangværende kampagne.

Indsigelse mod databehandling ved retsgrundlag "berettiget interesse":
Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på retsgrundlaget "berettiget interesse". Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi - i henhold til lovens bestemmelser - kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

Tilbagekaldelse af samtykke:
Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf.

11.1. Dataportabilitet:
Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format og/eller - for så vidt at det er teknisk gennemførligt - kræve, at dataene overføres til en tredjepart.

11.2. Klagemulighed hos tilsynsmyndigheden:
Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os. Dette er:

Delstatens repræsentant for databeskyttelse og informationsfrihed

Husadresse:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

12. Ændring af databeskyttelseshenvisningen
Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle version af vores databeskyttelseshenvisning.

13. Kontakt
Hvis du ønsker at kontakte os, kan du benytte den angivne adresse i afsnittet "Ansvarlig".
For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser samt ved forslag/idéer og klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores koncernrepræsentant for databeskyttelse:

Hr.
Matthias Goebel
Konzerndatenschutzbeauftragter
Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
TYSKLAND
eller
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

eller
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

14. Udgave: 01.05.2018